ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1

Algemeen / Toepasselijkheid

 1. Alle overeenkomsten van koop en verkoop in de ruimste zin des woord, daaronder begrepen alle overeenkomsten strekkende tot overdracht van eigendom worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Voor zover zulks toepasselijk is, moet in deze verkoopvoorwaarden, onder het gebezigde begrip artikelen ook worden verstaan geleverde installaties, apparaten, onderdelen, toebehoren en gereedschappen, alsmede hiermee samenhangende goederen, in de ruimste zins des woords.

ARTIKEL 2

Aanbieding / Totstandkoming

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een koopovereenkomst komt eerst tot stand, doordat een verkoper een bestelling schriftelijk heeft aanvaard.
 2. Voor geringe fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in de catalogi, prijslijsten, aanvullingen of reclamemateriaal en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk.
 3. Door de verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke, blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn toestemmingen niet gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld.

ARTIKEL 3

Reclames

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 is de verkoper niet verplicht reclames, die hem meer dan 14 dagen na de datum van zijn factuur, dan wel meer dan 8 dagen na ontvangst van de goederen door de koper bereiken, in behandeling te nemen.
 2. Een reclame betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op eerder geleverde goederen en evenmin op alsnog te leveren goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde koopovereenkomst.

ARTIKEL 4

Montage & Inwerkstelling

 1. In de verkoopprijzen zijn kosten van montage en inwerkstelling niet berekend.
 2. Heeft de verkoper zich in afwijking tot het voorafgaande lid tot montage en inwerkstelling van de verkochte en geleverde artikelen verplicht, dan aanvaardt hij niettemin slechts aansprakelijkheid m.b.t. de werking van die artikelen indien:

A: montage en inwerkstelling geschiedt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en logies, voeding e.d. voor de monteur zijn voor rekening van koper.

B: de omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en inwerkstelling moeten geschieden mogen geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de artikelen moeten worden opgesteld of aangebracht moeten voor de aanvang der werkzaam-

heden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of gerepareerd.

 1. Voor rekening van de koper is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden. Voorts dient de koper voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.

ARTIKEL 5

Veranderingen

 1. Wijzigingen of annuleringen ener koopovereenkomst behoeft de schriftelijke instemming van de verkoper. Indien de koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade en kosten voortvloeiende uit de wijzigingen of annulering aan de verkoper te vergoeden.

ARTIKEL 6

Garantie & Aansprakelijkheid

 1. De verkoper garandeert geleverde nieuwe artikelen gedurende de tijd van zes maanden na in bedrijfsstelling, echter maximaal negen maanden na levering/verzending, d.w.z. dat hij alle onderdelen, waaraan gedurende die termijn, uit hoofde van ondeugdelijke constructie, enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos zal herstellen, of wel door andere zal vervangen (zulks ter keuze van verkoper), mits zodanig gebrek terstond na de te zijner kennis wordt gebracht en voor zover de verkoper dit wenst, het betrokken onderdeel terstond vrachtvrij wordt opgestuurd. De garantietermijn wordt verkort naar gelang de artikelen meer dan 40 uur per week in gebruik zijn.
 2. De hierboven vermelde garantie m.b.t. herstelling, of gratis leveren van een nieuw onderdeel omvat niet eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, alsmede invoerrechten en omzetbelasting; deze komen voor rekening van de koper. Is de overkomst van een monteur noodzakelijk voor het vervangen of het
 3. Herstellen van het defecte onderdeel, dan worden daar de gebruikelijke kosten voor in rekening gebracht
 4. Mocht de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van de verkoper.
 5. De garantie geldt in plaats van elke andere aansprakelijkheid van de verkoper, die derhalve uitdrukkelijk worden uitgesloten. De aansprakelijkheid ter zake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen is voorts beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, waartoe de koper evenwel niet zal overgaan alvorens de koper en verkoper uitdrukkelijk in gebreke zal hebben gesteld en de verkoper een redelijke termijn zal hebben gegund waarbinnen de verkoper alsnog aan zijn garantieverplichtingen zal kunnen voldoen.
 6. Onverminderd het hiervoor in 4 bepaalde zal de verkoper nimmer aansprakelijk zijn voor enige directe schade, zoals die ten vervolge van bedrijfsstillegging, -vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welk aard ook, alsmede voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of door resp. door de werking of niet-werking c.q. onjuiste werking van het door hem geleverde of bewerkte goed of door ter zake in zijn dienst zijnd personeel middellijk of onmiddellijk toegebracht aan goederen en personen welke of wie ook.
 7. Onverminderd het hiervoor in 4 en 5 bepaalde zal tenslotte iedere aansprakelijkheid van de verkoper, uit welken hoofde dan ook, daaronder begrepen aansprakelijk uit hoofde dan ook, daaronder begrepen aansprakelijk uit hoofde van deze voorwaarden, steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van het desbetreffende goed.

ARTIKEL 7

Leveringsvoorwaarden

 1. Alle goederen, ook die franco verkocht zijn, reizen voor risico van de koper. Verbintenissen, tegenover derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de koper te zijn aanvaard.
 2. De verkoper heeft het recht goederen, welke gereed zijnde, door oorzaken afhankelijk van zijn wil, niet naar plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
 3. De keuze van het vervoermiddel is aan de verkoper, ook bij niet - franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door de koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhindering  bij het gekozen vervoermiddel verplichten niet een ander te nemen. De verkoper is niet verantwoordelijk, indien, door welke oorzaak dan ook, het door hem gekozen vervoer uitvalt.
 4. Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde goederen behoudt de verkoper zich voor inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de koper.
 5. Tenzij de koper de verkoper tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen onverzekerd.
 6. Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit -en invoerrechten, zegel- stations- en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de koper.
 7. Aan koper worden bij bestellingen onder netto-orderbedragen van € 175,- (voor Nederlandse afnemers) en € 500,- (buitenlandse afnemers) die op de verzending betrekking hebbende verzendkosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 8

Leveringstermijnen

 1. Ten opzichte van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering kunnen worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de termijnen van levering zoveel mogelijk na te komen, is de verkoper nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding.
 2. Zodanige overschrijdingen geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren, noch verplicht dit de verkoper tot enigerlei vergoedingen aan koper, noch tot levering uit voorraad, indien gekocht is op de aanvoer van de fabriek.

ARTIKEL 9

Overmacht

Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet tijdige levering aan de verkoper door zijn leverancier, alsmede indien de verkoper de door hem door zijn leverancier verkochte goederen niet of niet tijdig ontvangt, in welke gevallen de verkoper de keus heeft de levering uit te stellen of de koopovereenkomst te annuleren.

ARTIKEL 10

Prijs

 1. De door de verkoper genoemde verkoopprijs is exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.
 2. De door de verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor de levering van de goederen verhoogd wordt, wordt overlegd met koper die dan hierdoor tevens ontbindingsbevoegdheid verkrijgt.
 3. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in -of  uitvoerrechten , andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin de verkoper de goederen gekocht heeft.

ARTIKEL 11

Betalingsvoorwaarden

 1. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder opschortende voorwaarde, dat de koper op grond van door de verkoper in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
 2. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, tot de koper op verzoek en ten genoegen van de verkoper zekerheid gesteld heeft voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet betaling geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, onverschillig of al het verkochte of slechts een deel daarvan geleverd wordt. Schuldvergelijking is niet toegestaan.
 4. Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 5. Onverminderd het overigens in deze overeenkomst gestelde blijven, tot op het moment van betaling van al de vorderingen van de verkoper op de koper, met inbegrip van renten en kosten -en ingeval in rekening-courant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten gunst van de verkoper komend saldo alle door verkoper geleverde goederen eigendom van de verkoper. De koper is voor bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen. Bij overtreding hiervan, alsmede ingeval van Artikel 7 lid 1, heeft de verkoper het recht om alle door hem geleverde goederen, zonder dat enige machtiging van de koper of de rechter daartoe vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar de goederen zich bevinden.
 6. Van de dag af dat betaling had moeten plaatsvinden, moet de koper als rente over het door hem verschuldigde bedrag betalen het, op de vervaldag geldende promessedisconto van de Nederlandse Bank, verhoogd met 3,5%.
 7. Indien de overeengekomen betalingstermijn met meer dan een maand is overschreden, is de verkoper bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten aan de koper in rekening te brengen, indien hij voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen, zulks met een minimum van 10% van de koopsom.

ARTIKEL 12

Betalingstermijnen

Als bindende betalingstermijn geldt binnen 30 dagen na factuurdatum. De koper is niet gerechtigd op welke manier dan ook het berekende bedrag te verminderen. Dit geldt ook voor eventuele berekende vracht, -verpakking en portokosten.

Een betalingskorting mag worden verrekend zodra de betaling binnen 8 dagen na factuurdatum op bank -of girorekening van de verkoper is bijgeschreven. Deze betalingskorting mag de 2% van het factuurbedrag, exclusief vracht, -verpakking en of portokosten, niet overschrijden.

ARTIKEL 13

Wanprestatie van de koper

 1. Indien koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichtingen, welke voor hem uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede indien koper in staat van faillissement wordt verklaard c.q. is aangevraagd dan wel zelve surseance van betaling of zijn faillissement aangevraagd, of besluit tot of overgaat tot het gedeeltelijke stilleggen of liquideren van zijn bedrijf, alsmede indien ten laste van koper enig executoriaal beslag wordt gelegd, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht, zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, te zijner keuze, en al; dan niet in combinatie;
 • de uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen zijnerzijds t.o.v. koper, uit welken hoofde dan ook op te schorten, en / of
 • ook al was anders overeengekomen, voor iedere uitvoering zijnerzijds van enige verplichting contante betaling te vorderen, en / of
 • de overeenkomst(en) geheel of ten dele te ontbinden, c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is.

Alles onverminderd het recht van verkoper op vergoeding.

 1. Een reclame schort geen enkele betalingsverplichting op.

ARTIKEL 14

Geschillen

Alle geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst dan wel andere overeenkomsten, die daarmee samenhangen, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Arnhem, tenzij koper en verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

ARTIKEL 15

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten van koop en verkoop en daarmede samenhangende overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk in afwijking van deze bepalingen schriftelijk de toepasselijkheid van enig buitenlands recht is overeengekomen.