icon-boren icon-draadsnijden icon-frezen icon-koelen-smeren icon-meten-spannen icon-ontbramen icon-ruimen icon-verzinken icon-zagen Middel 37 Middel 4 Middel 20 Middel 5 Middel 21 Middel 6 Middel 22 Middel 7 Middel 23 Middel 8 Middel 24 Middel 9 Middel 25 Middel 10 Middel 26 Middel 11 Middel 27 Middel 12 Middel 28 Middel 13 Middel 29 Middel 14 Middel 30 Middel 15 Middel 31 Middel 16 Middel 32 Middel 17 Middel 33 Middel 1 Tekengebied 1 Tekengebied 7 Tekengebied 6 Tekengebied 1 Tekengebied 2 Tekengebied 9 Tekengebied 4 Tekengebied 5 Tekengebied 3 Middel 81 Middel 80 Middel 13 Middel 87 Middel 100 Middel 18 Middel 17 Middel 20 Middel 24 Middel 26 Middel 21 Middel 22 Middel 23 Middel 19 Middel 25 Middel 3 Middel 9 Middel 4 Middel 5 Middel 2 Middel 6 Middel 7 Middel 8 Middel 99 Middel 50 Middel 104 Middel 10 Middel 11 Middel 12 Middel 91 Middel 51 Middel 37 Middel 40 Middel 39 Middel 78 Middel 38 Middel 33 Middel 76 Middel 34 Middel 82 Middel 41 Middel 42 Middel 30 Middel 29 Middel 74 Middel 27 Middel 75 Middel 28 Middel 73 Middel 31 Middel 32 Middel 35 Middel 79 Middel 36 Middel 77 Middel 102 Middel 15 Middel 53