DISCLAIMER

Voor alle duidelijkheid maakt Noga Tools u op het volgende attent met betrekking tot de website www.nogatools.nl:

Met uitzondering van sommige (hyper)links zijn de website en alle onderdelen ervan eigendom van Noga Tools. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Noga Tools.

De informatie op deze website is door Noga Tools met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Noga Tools behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Noga Tools alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Noga Tools. Deze websites zijn geen eigendom van Noga Tools en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de website van Noga Tools. Hoewel Noga Tools uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Noga Tools worden onderhouden, wordt afgewezen.

Noga Tools sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.